HP Officejet 6110 hjælp

background image

hp officejet

6100 series

all-in-one

referencevejledning

background image

© Copyright Hewlett-Packard

Company 2002
Alle rettigheder forbeholdes. Ingen

dele af dokumentet må fotokopieres,

reproduceres eller oversættes til et

andet sprog uden forudgående

skriftligt samtykke fra Hewlett-Packard

Company.

Dele heraf Copyright (c) 1989-2002

Palomar Software Inc. HP OfficeJet

6100 Series indeholder printerdriver-

teknologi, der er givet i licens af

Palomar Software, Inc.

www.palomar.com
Copyright © 1999-2001 Apple

Computer, Inc.
Apple, Apple-logoet, Mac, Mac-

logoet, Macintosh og Mac OS er

varemærker tilhørende Apple

Computer, Inc., registreret i USA og

andre lande/områder.
Publikationsnummer: Q1636-90214
Anden udgave: December 2002
Trykt i USA, Mexico, Tyskland,

Singapore eller Kina.

Windows

®

, Windows NT

®

, Windows

Me

®

, Windows XP

®

og Windows

2000

®

er amerikansk-registrerede

varemærker tilhørende Microsoft

Corporation.

Intel

®

og Pentium

®

er registrerede

varemærker tilhørende Intel

Corporation.

bemærk!

Oplysningerne i dette dokument kan

gøres til genstand for ændring uden

forudgående varsel. Ingen

oplysninger i dette dokument kan

udlægges som udtryk for nogen

forpligtelse fra Hewlett-Packard

Companys side.

Hewlett-Packard påtager sig

intet ansvar for eventuelle fejl,

som måtte være i dette

dokument, ej heller gives der

hverken udtrykkelige eller

stiltiende garantier af nogen

art med hensyn til dette

materiale, herunder, men ikke

begrænset til stiltiende

garantier for salgbarhed og

egnethed til et bestemt formål.
Hewlett-Packard Company hæfter ikke

for tilfældige skader eller følgeskader,

der er opstået i forbindelse med eller

som resultat af udformningen, ydelsen

eller brugen af dette dokument og det

programmateriale, som det beskriver.
Bemærk! Lovgivningsmæssige

oplysninger findes i afsnittet "Tekniske

oplysninger" i hæftet Support og

specifikationer.

Mange steder er det ulovligt at tage

kopier af følgende dokumenter. Søg

juridisk rådgivning i tvivlstilfælde.
• Offentlige papirer eller

dokumenter:
- Pas
- Immigrationspapirer
- Indkaldelsespapirer
- Identifikationsskilte, kort eller

distinktioner

• Stempelmærker:

- Frimærker
- Rationeringsmærker

• Checks eller veksler trukket på

offentlige myndigheder

• Pengesedler, rejsechecks eller

postanvisninger

• Depot- og indlånskvitteringer
• Ophavsretligt beskyttede værker

sikkerhedsoplysninger

Advarsel! Udsæt ikke dette
produkt for regn eller anden
type fugt for at undgå risiko
for brand eller stød.

Følg altid de almindelige

sikkerhedsforskrifter, når dette produkt

benyttes, for at reducere risikoen for

personskade som følge af brand eller

elektrisk stød.

ADVARSEL! risiko

for elektrisk stød

1

Læs vejledningen på

installationsplakaten nøje.

2

Tilslut altid enheden til en

stikkontakt med jordforbindelse.

Kontakt en autoriseret elektriker i

tvivlstilfælde.

3

Overhold alle advarsler og

vejledninger, der er angivet på

produktet.

4

Træk stikket ud af kontakten,

inden enheden rengøres.

5

Undlad at installere eller bruge

dette produkt i nærheden af

vand, eller hvis du er våd.

6

Installer produktet på en stabil

overflade.

7

Installer produktet på en beskyttet

placering, hvor ingen kan træde

på eller snuble over ledningen,

og hvor ledningen ikke vil blive

beskadiget.

8

Se onlinehjælpen til Fejlfinding,

hvis produktet ikke fungerer

korrekt.

9

Der er ingen indvendige dele, der

skal serviceres af operatøren.

Service må kun udføres af

kvalificeret servicepersonale.

10 Skal anvendes på et sted med

god ventilation.

Adobe og Acrobat-logoet

er enten registrerede

varemærker eller

varemærker tilhørende

Adobe Systems

Incorporated i USA og/

eller andre lande/

områder.

background image

iii