HP Officejet 6110 - genudskrivning af faxmeddelelser i hukommelse

background image

genudskrivning af faxmeddelelser i hukommelse

HP OfficeJet kan gemme et begrænset antal faxsider i hukommelsen.
Antallet af sider afhænger af modellen. Når der ikke kan lagres mere
i hukommelsen i HP OfficeJet, modtages der ikke flere faxmeddelelser,
før de lagrede faxmeddelelser er udskrevet.
Med

Udskr. faxer i hukommelsen igen kan du genudskrive en faxmeddelelse, der

er gemt i hukommelsen. Denne funktion kan f.eks. bruges, hvis printerens
blækpatron løber tør for blæk, eller der opstår papirstop, mens du udskriver
en fax. Denne funktion udskriver alle faxmeddelelser i hukommelsen. Tryk på

Annuller for at stoppe udskrivning af faxmeddelelser, du ikke har brug for.
1

Tryk på

Menu.

2

Tryk på

2 og derefter på 3.

Det vælger først menuen

Faxfunktioner og derefter menupunktet Udskr.

faxer i hukommelsen igen. Faxmeddelelserne udskrives fra hukommelsen.

Disse bogstaver svarer til dette tal osv.

ABC

2

Hvis du vil skrive dette tegn:
Skal du trykke på 5 så
mange gange:

JKL

5

j
1

k
2

l
3

J
4

K
5

L
6

5
7

background image

hp officejet 6100 series

kapitel 6

40

1:Si

d

ste f

a

x

2:

Fa

xl

o

g

3:L

is

te m

ed

ko

rt

nu

m

m

er

4:

M

enu

in

d

st

ill

5:S

el

vte

st

ra

pp

or

t

6:Op

tnin

g af

au

to

m

a

tis

ke

r

a

p

1:

O

p

tn

in

g a

f

autom

a

tis

ke

r

a

p

2:

B

esva

r

ri

ng

em

ø

ns

te

r

3:

Ri

ng

i

g

en

v

ed

opt

age

t

4:In

te

t s

var R

ing

ig

en

5:

A

ut

o

m

a

tis

k

re

d

uk

tio

n

6:

B

a

ck

up

a

f

fa

xmodt

age

ls

e

7:

Fe

jlr

etning

stil

stand

8:

St

ilh

ed

sr

eg

1:Indi

vi

duelt

ko

rt

nu

m

m

er

2

:Gr

uppe

ko

rt

nu

m

mer

3:Slet

ko

rt

nu

m

m

er

4:

U

d

sk

ri

v

ko

rt

nu

m

m

er

lis

te

3:U

d

sk

ri

v

rappo

rt

4:

O

p

tn

in

g

a

f

k

o

rt

nu

mme

r

5

:B

a

sisfa

x

o

p

-

sætnin

g

6

:A

v

an

cer

et

fax

o

psæ

tni

n

g

1:D

a

to

og

kl

ok

ke

sl

æt

2:

Fa

xt

ite

l

3:Opk

a

ld at

be

sv

ar

e

4:

Pa

pi

rst

r

5:T

o

ne

- eller

puls

opk

a

ld

1:R

ens

blækpatr

o

ne

r

2:

Ju

st

er

blækpatr

o

ne

r

3:Gendan

st

andar

d

vær

di

er

4:

An

g

iv

la

nd

o

g

sp

ro

g

5:L

yds

ty

rk

e f

o

r

ri

ng

et

o

ne

o

g

b

ip

6:A

ngi

v ti

d f

o

r

st

m

sp

a

re

til

st

7:

In

d

st

il

ru

llehas

tighed

8: A

ngi

v

vi

nk

el

vi

sn

in

g

7

:V

e

dl

ige

h

o

lde

ls

e

1:Scan og f

a

x K

un

sor

t

2:

S

en

d

f

a

x s

en

ere

Ku

n s

o

rt

3:Uds

kr

. f

a

xe

r

i h

uk

o

mmels

en i

g

en

2:

Fa

x

fu

n

k

ti

o

n

e

r

Tr

yk

Me

nu

f

o

r at få v

is

t

me

nuf

un

kti

on

er

ne

.

Tr

yk

p

å

e

lle

r

fo

r at

fl

ytt

e

til de

n

ønsk

ede inds

till

in

g

.

Tr

yk

Enter

f

o

r at vælge de

n v

is

te

inds

tilling

.

m

enupunkter f

or f

axfunktion

Følge

nde inds

tillinge

r e

r

tilgænge

lige f

o

r f

a

xf

unkti

o

ne

r.

background image

7

41