HP Officejet 6110 - global erklæring om begrænset garanti fra hewlett-packard

background image

global erklæring om begrænset garanti fra hewlett-packard

omfanget af den begrænsede garanti

Hewlett-Packard ("HP") garanterer over for slutbrugeren ("Kunden"), at alle
HP officejet 6100 series-produkter ("Produktet"), herunder relateret software,
ekstraudstyr, medier og tilbehør, er fri for fejl i materiale og udførelse i den
periode, der påbegyndes den dag, Kunden anskaffer Produktet.

For hardwareprodukter er varigheden af HPs Begrænsede Garanti et år f
or dele og et år for arbejdskraft. For alle andre Produkter er varigheden af HPs
Begrænsede Garanti for både dele og arbejdskraft 90 dage.

For alle softwareprodukter er HPs Begrænsede Garanti kun gældende ved
manglende udførelse af programmeringsinstruktioner. HP kan ikke garantere,
at noget Produkt vil fungere uden afbrydelser eller fejlfrit.

HPs Begrænsede Garanti dækker kun fejl, som er opstået under normal
anvendelse af et Produkt, og dækker ikke fejl, der opstår pga. (a) forkert eller
manglende vedligeholdelse eller uautoriserede ændringer, (b) software, tilbehør,
medier eller forbrugsvarer, som ikke er leveret af HP eller understøttes af HP, eller
(c) drift, der ligger unden for Produktets specifikationer.

Ved hardwareprodukter vil brug af en genbrugsblækpatron eller en blækpatron
fra en anden leverandør end HP ikke påvirke hverken garantien over for Kunden
eller nogen HP-supportaftale med Kunden. Men såfremt en fejl eller skade på
Produktet kan tilskrives brugen af en patron fra en anden leverandør end HP eller
en genbrugsblækpatron, vil HP opkræve normal timeløn og
reservedelsomkostninger ved service på Produktet for at afhjælpe den
pågældende fejl eller skade.

Hvis HP i løbet af den relevante garantiperiode får besked om en fejl i et Produkt,
skal HP efter eget valg enten reparere eller udskifte det fejlbehæftede Produkt.
Såfremt timelønnen ikke er dækket af HPs Begrænsede Garanti, udføres
reparationer til HPs standardtimeløn.

Hvis HP er ude af stand til enten at reparere eller udskifte et fejlbehæftet Produkt,
som er dækket af HPs garanti, skal HP inden for en rimelig periode, efter at være
blevet gjort bekendt med fejlen, refundere Produktets købspris til kunden.

HP er ikke forpligtet til at reparere, udskifte eller refundere Produktet, før Kunden
har returneret det fejlbehæftede Produkt til HP.

Et udskiftet produkt kan være enten nyt eller i samme stand som et nyt, forudsat
at dets funktionalitet mindst svarer til det udskiftede produkts.

HP-produkter, herunder alle Produkter, kan indeholde genbrugsdele, -
komponenter eller -materialer, hvis ydeevne svarer til nye.

HPs Begrænsede Garanti for alle Produkter er gældende i alle de lande/områder
eller lokaliteter, hvor HP yder support for Produktet, og hvor HP har markedsført
Produktet. Niveauet for garantiens udførelse kan variere i henhold til lokale

background image

referencevejledning

garantioplysninger

77

standarder. HP er ikke forpligtet til at ændre formen, konstruktionen eller
funktionaliteten af Produktet, så det kan benyttes i et land/område eller en lokalitet,
hvor det ikke på noget tidspunkt har været hensigten, at Produktet skulle anvendes.

garantibegrænsning

I DET OMFANG LOKAL LOVGIVNING TILLADER DET, GIVER HVERKEN HP
ELLER NOGEN AF HPS TREDJEPARTSLEVERANDØRER NOGEN ANDEN
GARANTI, HVERKEN UDTRYKKELIGT ELLER UNDERFORSTÅET, I FORBINDELSE
MED DE HP-PRODUKTER, DER ER DÆKKET AF HPS GARANTI. HP OG HPS
TREDJEPARTSLEVERANDØRER FRASKRIVER SIG SPECIFIKT UNDERFORSTÅEDE
GARANTIER ELLER BETINGELSER FOR SALGBARHED, TILFREDSSTILLENDE
KVALITET OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL.

ansvarsbegrænsning

I det omfang lokal lovgivning tillader det, er retsmidlerne i denne Begrænsede
Garantierklæring kundens eneste retsmidler.
I DET OMFANG LOKAL LOVGIVNING TILLADER DET, MED UNDTAGELSE AF
DE FORPLIGTELSER, SOM SPECIFIKT FREMGÅR AF DENNE BEGRÆNSEDE
GARANTIERKLÆRING, KAN HP ELLER HPS TREDJEPARTSLEVERANDØRER
UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER GØRES ANSVARLIG FOR DIREKTE
SKADER, INDIREKTE SKADER, SÆRSKILT DOKUMENTEREDE SKADER,
HÆNDELIGE SKADER ELLER FØLGESKADER, HVERKEN UNDER AFTALERET,
ERSTATNINGSRET ELLER NOGET ANDET RETSGRUNDLAG, EJ HELLER
SÅFREMT HP MÅTTE VÆRE BLEVET GJORT OPMÆRKSOM PÅ MULIGHEDEN
FOR SÅDANNE SKADER.

lokal lovgivning

Denne Begrænsede Garantierklæring giver Kunden specifikke juridiske
rettigheder. Kunden kan desuden have andre rettigheder, som varierer fra stat til
stat i USA, fra provins til provins i Canada og fra land/område til land/område
andre steder i verden.
I den udstrækning denne Begrænsede Garantierklæring måtte være i strid med lokal
lovgivning, skal denne erklæring om Begrænset Garanti fortolkes i overensstemmelse
med sådan lokal lovgivning. Under sådan lokal lovgivning kan visse af
ansvarsfraskrivelserne og begrænsningerne i denne erklæring om Begrænset
Garanti være uden retsvirkning for Kunden. Eksempelvis kan visse stater i USA samt
visse statslige myndigheder uden for USA (herunder provinser i Canada):
Udelukke, at ansvarsfraskrivelser og begrænsninger i denne erklæring
indskrænker forbrugerens lovmæssige rettigheder (f.eks. i Storbritannien);
På anden vis indskrænke fabrikantens mulighed for at fraskrive sig sådant ansvar
eller pålægge sådanne begrænsninger, eller
Tildele Kunden yderligere garantirettigheder, specificere varigheden af stiltiende
garantier, som fabrikanten ikke kan fraskrive sig, eller forbyde begrænsninger af
varigheden af en stiltiende garanti.
FOR FORBRUGERTRANSAKTIONER I AUSTRALIEN OG NEW ZEALAND
UDELUKKER, BEGRÆNSER ELLER ÆNDRER BETINGELSERNE I DENNE
BEGRÆNSEDE GARANTIERKLÆRING, MED UNDTAGELSE AF DET
RETSMÆSSIGT TILLADTE, IKKE DE PRÆCEPTIVE RETTIGHEDER, SOM GØR SIG
GÆLDENDE VED SALG AF HP-PRODUKTER, DER ER DÆKKET AF HPS
GARANTI, TIL SÅDANNE KUNDER.

background image

hp officejet 6100 series

kapitel 11

78

background image

79