עזרה HP Officejet 6110

background image

hp officejet

6100 series

all-in-one

רדמ

רזע ךי

background image

©

םירצוי תויוכז

Hewlett-Packard

Company 2002

תורומש תויוכזה לכ

.

קיתעהל ןיא

,

וא דבעל

תרחא הפשל והשלכ קלח םגרתל

,

אלל

תרבחמ בתכב תמדקומ האשרה

Hewlett-

Packard

.

למסה

Adobe

ו

-

Acrobat

םיירחסמ םינמיס םה

םינמיס וא םימושר

לש םיירחסמ

Adobe

Systems Incorporated

ב

ו תירבה תוצרא

/

וא

תורחא תונידמב

.

תורומש םימיוסמ םיקלח לש תויוכז

©

1989

-

2002

ל

-

Palomar Software Inc

.

ה

-

HP OfficeJet 6100 Series

ללוכ

הנוישרש תספדמ ןקתה להנמ תיגולונכט

ל ךייש

-

Palomar Software Inc.

www.palomar.com

.

םירצוי תויוכז

©

1999

-

2002

Apple

Computer, Inc

.

Apple

,

וגולה

Apple, Mac

,

וגולה

Mac,

Macintosh

ו

-

Mac OS

םינמיס םנה

לש םיירחסמ

Apple Computer, Inc

.

,

הראב םימושר

"

תורחא תוצראבו ב

.

םוסרפ רפסמ

:

Q1636-90218

הנושאר הרודהמ

:

רבמצד

2002

ה

הראב ספדו

"

ב

,

וקיסקמ

,

הינמרג

,

רופגניס

ןיס וא

Windows®, Windows NT®,

Windows ME®, Windows XP®

ו

-

Windows 2000®

םיירחסמ םינמיס םה

הראב םימושר

"

לש ב

Microsoft

Corporation

.

Intel®

ו

-

Pentium®

םינמיס םנה

לש םימושר םיירחסמ

Intel Corporation

.

הרעה

ךמסמב לולכה עדימה

תונתשהל יושע הז

ושרפל ןיאו תמדקומ העדוה אלל

תרבח לש תובייחתהכ

Hewlett-Packard

.
תרבח

Hewlett

Hewlett

Hewlett

Hewlett----Packard

Packard

Packard

Packard

תיארחא הניא

עיפוהל תויושעה תויועטל יהשלכ הרוצב

הז ךמסמב

,

הרוצב תיארחא הניא ףאו

יהשלכ

,

זמורמב וא שרופמב םא ןיב

,

הז רמוחל

,

תוירחאל לבגומ אל ךא ללוכ

עמתשמ

תמאתהלו תוריחסל רשאב ת

תמיוסמ הרטמל רצומה

.

תרבח

Hewlett Packard

תיארחא הניא

עבונה וא רושקה יתאצות וא ףיקע קזנ לכל

הקפסאהמ

,

םיעוציבה

,

ךמסמב שומישה וא

וב ראותמה םושייבו הז

.

הרעה

:

ףיעסב אוצמל ןתינ הניקת עדימ

"

ינכט עדימ

"

הז ךירדמ לש

.

םיבר תומוקמב

,

םיאבה םיטירפה תקתעה

תיקוח הניא

.

קפס םייק םא

,

תאז ררבל שי

יטפשמ גיצנ םע הליחת

.

םייתלשממ םיכמסמ וא תוריינ

:

םינוכרד

הריגה יכמסמ

סויג יכמסמ

יוהיז יגת

,

םילמס וא םיסיטרכ

םייתלשממ םילוב

:

ראוד ילוב

מ ישולת

ןוז

תויאקנב הכישמ תוארוה וא תואחמה

תויתלשממ תויונכוס לש

ףסכ תורטש

,

וא םיעסונ תואחמה

ףסכ תואחמה

ןודקיפ תודועת

םירצוי תויוכז ידי לע תונגומ תודובע


תוחיטב עדימ

הרהזא

!!!!

תעינמל

תנכס וא הפירש

תולמשחתה

,

ןיא

םשגל הז רצומ ףושחל

םהשלכ תוחל יגוסל וא

.

העיגפה תנכס תא תיחפהל תנמ לע

תעב תולמשחתה וא הפירשמ האצותכ

הז רצומב שומיש

,

םאתהב לועפל שי
יאשונב תויסיסבה הרהזאה תוארוהל

תוחיטב

.

הרהזא

:

תולמשחתה תנכס

1

תועיפומש תוארוהה לכ תא ןבהו ארק

הנקתהה תזרכב

.

2

םע ילמשח עקשב שמתשהל שי

הדיחיה רוביח תעב דבלב הקראה

ח רוקמל

למש

.

חוטב ךניאש הרקמב

קראומ עקשה םא

,

יאלמשחל הנפ

ךמסומ

.

3

תוארוההו תורהזאה לכ רחא אלמל שי

הז רצומ לע תומושרה

.

4

ינפל למשחהמ הז רצומ קתנל שי

יוקינ

.

5

הז רצומב שמתשהל וא ןיקתהל ןיא

םימ תברקב

,

בוטר התא רשאכ וא

.

6

חטשמ לע רצומה תא ןיקתהל שי

ביצי

.

7

מב רצומה תא ןיקתהל שי

ןגומ םוקי

לע ךורדי והשימש הנכס ןיא ובש

לבכה

,

וב לקתי וא

,

אל לבכה ובשו

קזניי

.

8

יוארכ לעופ וניא רצומה םא

,

ןייע

ב

"

תויעב ןורתפ

"

תנווקמה הרזעב

.

9

םניאש םיקלח םנשי רישכמה ךותב

שמתשמה לש ולופיטל םידעוימ

.

תורישל

,

םיכמסומ תוריש ידבועל הנפ

.

10

בטיה ררוואמ רוזאב שמתשה.

background image

iii

םיניינע ןכות

1

הרזע תלבק

................................

................................

..................

1

2

הריהמ הלחתה

................................

................................

..............

3

ב שומיש

- hp officejet

בשחמ םע דחי

................................

.......................

5

טירפת תויצקנופ

hp officejet

................................

................................

..

7

3

ריינ תניעטו רוקמ יכמסמ תניעט

................................

.......................

9

רוקמ יכמסמ תניעט

................................

................................

..............

9

ריינ תניעט

................................

................................

.......................

10

תופטעמ תניעט

................................

................................

.................

12

יסיטרכ וא תויולג תניעט

hagaki

................................

.............................

13

םוליצ ריינ תניעט

................................

................................

................

13

גוס תניעטל תוצע

םירחא ריינ י

................................

................................

14

ריינה גוס תרדגה

................................

................................

...............

15

ריינה לדוג תרדגה

................................

................................

..............

15

4

םוליצה תונוכתב שומיש

................................

................................

17

םימוליצ תנכה

................................

................................

...................

17

תודחוימ םוליצ תודובע עוציב

................................

................................

.

20

םוליצ תקספה

................................

................................

...................

24

םוליצ תרדגה טירפת תויורשפא

................................

..............................

24

5

הקירסה תונוכתב שומיש

................................

..............................

25

רוקמ ךמסמ תקירס

................................

................................

............

25

הקירס תקספה

................................

................................

..................

26

ףסונ דומיל

................................

................................

.......................

26

6

ונוכתב שומיש

סקפה ת

................................

................................

.

29

סקפ רוגיש

................................

................................

.......................

29

סקפ תלבק

................................

................................

.......................

32

תוחוד תספדה

................................

................................

..................

33

תוידוגינו היצולוזר תרקב

................................

................................

......

34

רפסמ לש יטמוטוא רזוח גויח

................................

................................

.

34

ב שמתשה

- error correction mode (ECM)

................................

.............

35

תיטמוטוא הנטקה תרדגה

................................

................................

.....

35

המצוע תמאתה

................................

................................

.................

35

הבושת לוצלצ תינבת יוניש

)

דחוימ לוצלצ

(

................................

..................

36

ריהמ גויח תרדגה

................................

................................

..............

36

לדוג תרדגה

ריינה

................................

................................

..............

37

העשהו ךיראתה תרדגה

................................

................................

.......

37

סקפה תרתוכ תרדגה

................................

................................

..........

38

טסקט תנזה

................................

................................

.....................

38

ןורכיזהמ םיסקפ תספדה

................................

................................

......

39

סקפ תונוכת טירפת תויורשפא

................................

...............................

40

background image

םיניינע ןכות

hp officejet 6100 series

iv

7

ה לש הקוזחת

- hp officejet

................................

..........................

41

תיכוכזה חטשמ יוקינ

................................

................................

..........

41

יטמוטואה םיכמסמה ןיזמ תיכוכז יוקינ

................................

......................

41

הסכמה ךמות יוקינ

................................

................................

.............

41

ינוציח יוקינ

................................

................................

......................

42

מ םע הדובע

וידה תוינסח

................................

................................

.....

42

תוירוקמה לדחמה תורירב רוזחש

................................

...........................

46

למשחב ןוכסח בצמ ןמז תרדגה

................................

..............................

46

הלילג תוריהמ תרדגה

................................

................................

.........

46

ימדקה חולה לש הגוצתה תיווז תעיבק

................................

.....................

47

8

הנקתה לע ףסונ עדימ

................................

................................

..

49

הנקתהב תוירשפא תויעב

................................

................................

.....

49

הנידמהו הפשה תרדגה

/

רוזאה

................................

...............................

51

ה תא רבח

- hp officejet

בשחמל

................................

...........................

51

שדחמ הנקתהו הרסה

הנכותה לש

hp officejet

................................

.........

53

9

ינכט עדימ

................................

................................

..................

55

תכרעמ תושירד

................................

................................

................

55

ריינ יטרפמ

................................

................................

......................

56

הספדה יטרפמ

................................

................................

.................

58

הספדהב םיילוש יטרפמ

................................

................................

.......

58

םוליצ יטרפמ

................................

................................

....................

60

סקפ יטרפמ

................................

................................

.....................

60

הקירס יטרפמ

................................

................................

..................

61

יזיפ טרפמ

................................

................................

.......................

61

ילמשח טרפמ

................................

................................

...................

61

םייתביבס םיטרפמ

................................

................................

.............

61

םיפסונ םיטרפמ

................................

................................

................

62

רצומל יתביבס לוהינ תינכו

................................

................................

....

62

הניקת תועדוה

................................

................................

..................

63

declaration of conformity

................................

................................

67

10

רובע הכימת תלבק

hp officejet 6100

................................

............

69

טנרטניאהמ ףסונ עדימו הכימת לבק

................................

........................

69

לש תוחוקל תכימת

hp

................................

................................

........

69

חולשמל הדיחיה תנכה

................................

................................

........

72

לש הצפה זכרמ

hp

................................

................................

............

74

11

תוירחא עדימ

................................

................................

..............

75

תוירחא תרגסמב תוריש

................................

................................

......

75

תוירחא יגורדש

................................

................................

.................

75

תרזחה

hp officeJet 6100 series

של

תורי

................................

..............

76

לש תילבולג תוירחא תלבגה תרהצה

hewlett-packard

................................

76

סקדניא

................................

................................

............................

79

background image

1

הרזע תלבק

רואית

הרזע

ה לש הרוצתה תרדגהלו הנקתהל תוארוה קפסמ הנקתהה רטסופ

-

HP

OfficeJet

.

ךלש הלעפהה תכרעמל םיאתמה רטסופב שמתשמ ךנהש אדו

)

Windows

וא

Macintosh

.(

הנקתה רטסופ

ל רצק אובמ הווהמ הז רויס

-

HP OfficeJet

ויתולוכילו

,

ליחתהל ךל רשפאמו

ואב וב שמתשהל

ידיימ ןפ

.

דיימ לחתה ןצחל תועצמאב רויסל תשגל ךתורשפאב

תנכות תנקתה רחאל

HP OfficeJet.

רצומה תרכהל רויס

ה

-

HP Photo & Imaging Help

רובע הנכותב שומישה לע טרופמ עדימ קפסמ

ה

-

OfficeJet

HP

.

ישמתשמל

Windows

Windows

Windows

Windows

:

ל רובע

-

HP Director

HP Director

HP Director

HP Director

לע תחלו

Help

Help

Help

Help

)

הרזע

.(

ישמתשמל

Macinto

Macinto

Macinto

Macintosh

sh

sh

sh

:

ל רובע

-

HP Director

HP Director

HP Director

HP Director

,

לע ץחל

Help

Help

Help

Help

)

הרזע

(

רחאלו

לע ץחל ןכמ

hp photo & imaging help

hp photo & imaging help

hp photo & imaging help

hp photo & imaging help

.

HP Photo &

Imaging Help

ב שומישה לע םידקמ עדימ ללוכ רזעה ךירדמ

-

HP OfficeJet

ףסונ עויס ןכו

הנקתהה ךילהת רובע תויעב ןורתפב

.

ןפוא לע עדימ םג ליכמ רזעה ךירדמה

ירמוח תנמזה

םירזיבאו םילכתמ ם

,

םיינכט םיטרפמ

,

אשונב עדימו הכימת

תוירחא

.

רזע ךירדמ

תויעב ןורתפ לע עדימל תשגל ידכ

,

ל רובע

-

HP Director

HP Director

HP Director

HP Director

,

לע ץחל

Help

Help

Help

Help

)

הרזע

.(

רפסה תא חתפ

Troubleshooting

ב

-

HP Photo & Imaging Help

ירושיק ןכו תויללכ תויעב ןורתפל םירושיקה רחא בוקע ןכמ רחאלו

תרזעל ם

Troubleshooting

רובע תיפיצפס

OfficeJet

HP

ךתושרבש

.

ןימז תויעב ןורתפ

ןצחלה תועצמאב םג

Help

Help

Help

Help

)

הרזע

(

תומיוסמ האיגש תועדוהב עיפומש

.

Troubleshooting help

)

תויעב ןורתפב הרזע

-

Windows

דבלב

(

טנרטניאל השיג ךל שי םא

,

לש רתאב ףסונ עדימ לבקל ךתורשפאב

HP

בותכב

ת

:

http

http

http

http://

://

://

://www

www

www

www....hp

hp

hp

hp....com

com

com

com////support

support

support

support

תוצופנ תולאשל תובושת םג ללוכ טנרטניאה רתא

.

תינכט הכימתו הרזע

טנרטניאה ךרד

הנכותה תנקתה רחאל

,

ץבוקל תשגל ךתורשפאב

Readme

רוטילקתהמ

HP

OfficeJet 6100 Series

תינכות תייקיתמ וא

HP OfficeJet 6100 Series

.

ץבוקה

Readme

לש עדימ ללוכ

וא רזעה ךירדמב עיפומ וניאש ןורחאה עגרה

תנווקמה הרזעב

.

ץבוקל תשגל ידכ

Readme

,

םיאבה םידעצה תא עצב

:

רובע

Windows

Windows

Windows

Windows

:

לש תומישמה תרושל רובע

Windows

,

לחתה לע ץחל

,

תוינכותה לכ וא תוינכות לע עבצה

)

XP

(

,